facebook tracking

Att jobba på Remeo

Möt några av våra medarbetare

Moa Peedu, Introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor:

Hur länge har du arbetat på Remeo och hur kom det sig att du sökte dig hit?

Jag har jobbat på Remeo i nästan ett år. Jag sökte mig hit efter att ha träffat representanter för kliniken på ett jobbtorg och även sett en annons om introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor. De medarbetare som jag mötte på jobbtorget gav ett väldigt trevligt och seriöst intryck och för mig var det lockande med ett specifikt utformat program för nyutexminerade sjuksköterskor.

Berätta om din roll på Remeo

I början av introduktionsprogrammet gick jag tillsammans med en  handledare i 6-8 veckor för att jag skulle lära mig den specifika vården på Remeo och de patientgrupper som vårdas här. Min roll idag är som sjuksköterska på vårdavdelningen. Vi arbetar parvis tillsammans med en undersköterska och jag ansvarar för omvårdnaden av 2-4 patienter. Jag deltar vid läkarronder, målronder och individuella vårdplaneringar för de patienter som jag är ansvarig sjuksköterska för. Jag arbetsleder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder, daglig andningsrehabilitering och att kontakt med anhöriga utförs på bästa sätt för varje enskild patient.

Vad är det bästa med att arbeta på Remeo?

Här får jag arbeta med fantastiskt kompetenta kollegor som delar med sig av sin enorma kunskap och sina erfarenheter. Det är hjälpsamt för mig som är ny i rollen. Jag får stöd och möjlighet att tryggt växa in i rollen som sjuksköterska.

Omvårdnaden av patienterna på Remeo är lagom utmanande och rätt specifik. Jag får se och hantera det mesta. Andningen är i fokus men jag kommer även i kontakt med de flesta typer av invasiva infarter, avancerad sårvård, olika typer av stomier m.m.

Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med rehabilitering och det är en anledning till att jag valde Remo från början. Att få följa patienternas utveckling och förbättring från inskrivning till utskrivning till hemmet eller annan instans och se att vårt dagliga arbete gör stor skillnad för deras möjligheter framöver känns stort. 


Cecilia Wallin, Utskrivningssjuksköterska:

Hur länge har du arbetat på Remeo och hur kom det sig att du sökte dig hit?

Jag har arbetat som sjuksköterska på Remeo sedan 2015. Tidigare jobbade jag på en neurokirurgisk avdelning och hade då skickat patienter vidare till Remeo för fortsatt rehabilitering. Jag lärde känna medarbetare från Remeo på en utbildning inom neurokirurgisk omvårdnad och efter det sökte jag jobb på kliniken.

Berätta om din roll på Remeo

Vi är idag tre utskrivningssjuksköterskor som jobbar enligt rullande veckoschema. Resterande tid är jag patientansvarig sjuksköterska i omvårdnadsteam på avdelningen.

I rollen som utskrivningssjuksköterska är min uppgift att hålla mig uppdaterad kring de patienter som är eller är på väg in i utskrivningsfas. Jag deltar i de läkarmöten där vården för patienterna planeras och uppmärksammar läkarna på de vårdbehov och insatser som kommer behövas för att fortsatt vård i hemmet ska fungera efter utskrivning.  Jag deltar även vid veckovisa målronder som omvårdnadsteamet och rehabiliteringsteamet gemensamt har där vi uppdaterar både kortsiktiga och långsiktiga mål för alla patienter.

Som utskrivningssjuksköterska är jag ”spindeln i nätet” i planeringen av de avancerade utskrivningarna. Jag har ett stort ansvar inför hemplaneringen för att patienten ska få en så god vård som möjligt i hemmet efter tiden på Remeo. Jag har kontakt med kommun och primärvård via ett regionalt digitalt kommunikationssystem, NRC – Nationellt respirationscentrum, Försäkringskassan, IVÄ och andra samarbetspartners.

Om patienten har behov av assistenter efter hemskrivning, så är jag behjälplig i kontakten med assistansbolag. Tillsammans med våra utbildare är utskrivningssjuksköterskorna ansvariga för assistansutbildningen som sker vid Remeo.

Vad är det bästa med att jobba på Remeo?

En kombination av bra kollegor, ett nära lyhört ledarskap och en spännande patientvård. En mindre arbetsplats ger stora möjligheter till individuell utveckling och delaktighet i att skapa nya roller utifrån de behov vi identifierar i verksamheten.

Arvid Linnér, Kvalitetsledare

Hur länge har du jobbat på Remeo och hur kom det sig att du sökte dig hit?

Jag har varit med sedan Remeos första år 2013. Jag är sjuksköterska och arbetade tidigare på en hjärtavdelning på Södersjukhuset. Två av mina tidigare kollegor från sjukhuset berättade om att de var delaktiga i uppstarten av en ny vårdinrättning i Sköndal i samarbete med AGA. Ett äldreboende i Sköndal byggdes om till en vårdavdelning med intensivvårdskapacitet. Där skulle ”intensivvårdsnära rehabilitering” bedrivas, ett vårdkoncept som var (och är) unikt för Sverige.

Jag lockades av möjligheten att få vara med och utveckla något nytt och tyckte att konceptet var väldigt intressant. Det fyllde ett behov för en patientgrupp som jag upplevde ofta hamnade snett i den etablerade vården.

Hur har din egen resa inom Remeo sett och ut och vad innebär din nuvarande roll?

Den första tiden jobbade jag som sjuksköterska men det kliniska arbetet var ganska långt från det jag var van vid från Södersjukhuset. När jag började hade vi bara en vårdplats öppen och vi vårdade vår andra patient någonsin. Vid sidan av den kliniska tjänstgöringen var vårdutveckling och sjukhusadministration en stor del av min arbetsvardag, eftersom kliniken var under uppbyggnad. Jag blev snabbt involverad i olika arbetsgrupper och projekt. Mitt första stora uppdrag var att tillsammans med en kollega införa och anpassa journalsystemet Take Care.

Efter att ha haft en delad samordnarroll under en period började jag fokusera alltmer på verksamhetsövergripande frågor kopplat till bemanning, resursplanering och dokumenthantering. Tillsammans med min nuvarande chef utvecklade jag även ett anpassat verktyg för vårdbehovsmätning. Så småningom tillträdde jag en projektanställning som processansvarig för kvalitetssystem och strategisk bemanning. Denna tjänst permanentades och sedan 2017 ingår jag i Remeos ledningsgrupp.

I min nuvarande roll som Kvalitetsledare arbetar jag med organisation, verksamhetsstyrning, kravefterlevnad och säkerhet. Jag är ansvarig för långsiktig behovs- och resursplanering av omvårdnadspersonal. Utöver det är jag ansvarig för dokumenthantering och verksamhetens ledningssystem samt är driftansvarig för avvikelserapporteringssystem och journalsystem.

Vad är det bästa med att jobba på Remeo?

Arbetet på Remeo präglas av en positiv framåtanda. Vi vill alltid mer, alltid bättre. Remeo har under min tid varit en klinik i ständig utveckling, vilket är väldigt stimulerande och skapar stora möjligheter till utveckling även för oss medarbetare.

Vi är fortfarande en förhållandevis liten klinik med en liten stab. Därför blir mitt arbete väldigt brett och omväxlande. Jag utmanas varje dag och har ett stort inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. 

Det finns en stor lyhördhet för både patienternas och personalens behov. Patientsäkerhet och arbetsmiljö står högst på dagordningen och när det uppstår problem tas de alltid på allvar och åtgärdas.


Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor